Dodaj do ulubionych Bramka e-mail Ustaw stronê jako startow¹
ANDRZEJKI
Andrzejki SP £ebcz

30 listopada spotkaliœmy siê na zabawie andrzejkowej przygotowanej przez radê rodziców, samorz¹d uczniowski i pani¹ Iwonê Engler. Dzieci z klas 0 – II bawi³y siê w godzinach od 14.00 do 16.00, starsi uczniowie w godzinach od 16.00 do 19.00. Poza zabaw¹ przy muzyce, odby³o siê tradycyjne lanie wosku ( przy pomocy mam, pañ Joanny Soitz, Ewy Prena i Aleksandry Mi³osz) i wró¿enie. Przedstawicielki rady rodziców, przebrane za wró¿ki (panie Miros³awa Piontke – Szymankiewicz, Seweryna Hincke, Joanna Babiñska, Krystyna Bulczak i Urszula Jeka), przepowiada³y przysz³oœæ stosuj¹c nastêpuj¹ce wró¿by:

  • Kim bêdê?
  • Kubki przysz³oœci
  • Wró¿enie z talerzy
  • Przek³ute serca
  • Losowanie kolorów
  • Magiczne liczby.
Ponadto Ola Dettlaff, Marta Rutha i Monika Figurska, z klasy VI A, tak¿e udaj¹ce wró¿ki, zabawia³y uczniów weso³ymi andrzejkowymi quizami.

Andrzejki SP £ebczAndrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz Andrzejki SP £ebcz